Toekomstperspectief door middel van Pilots

Posted · Add Comment

FIELDLAB ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN VOOR HET VEILIG ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN EN BIEDT TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR GETROFFEN EVENEMENTENSECTOR

Op 3 september vond er een constructief overleg plaats tussen de ministeries van EZK, JenV, OCW en VWS en minister Grapperhaus en Fieldlab Evenementen. Uit deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat de overheid de oplossende denkwijze van de sector uiterst serieus neemt en openstaat voor een constructieve dialoog over het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden. In overleg is besloten dat Fieldlab in de komende twee weken een onderzoeksvoorstel gaat uitwerken met betrekking tot het verzamelen van data via zogenoemde pilotevents.

Door Fieldlab Evenementen wordt een toekomstperspectief gecreëerd, zodat er op termijn op verantwoorde wijze en op grotere schaal weer evenementen georganiseerd kunnen worden. Doel is om op 1 december een advies te presenteren.

Pieter Lubberts, Programmateam Fieldlab Evenementen:
‘Samen met onder meer Andreas Voss (Hoogleraar infectieziekten Radboud UMC), TU Delft en TNO zijn we een onderzoeksplan aan het opstellen waarbij we samengestelde ‘bouwstenen’ kunnen toepassen op verschillende evenementtypes. Hiermee willen we data verzamelen die betrekking hebben op het voorkomen van besmettingsrisico’s op evenementen. Het gaat hierbij om de ‘bouwstenen’ gedrag, triage, tracking & tracing, bezoekersdynamiek, luchtkwaliteit, persoonlijke bescherming, reiniging & desinfectie en kwetsbare groepen. Op al deze gebieden wordt bekeken op welke wijze de risicopreventieve en/of risico reducerende oplossingen toepasbaar zijn. Bij zowel outdoor als indoor evenementen en verschillende soorten bezoekersdynamiek gaan we metingen doen. Op deze manier profiteert de totale branche, van zakelijk seminar tot festival en van sportevenement tot klassiek concert, maar zeker ook de bezoeker.’

Het genoemde onderzoeksplan zal binnen twee weken worden gepresenteerd aan de betrokken Ministeries. Op basis van deze informatie worden de eerste wetenschappelijke onderzoeken verder uitgerold in oktober en november. Vervolgens worden in november de data geanalyseerd waarbij begin december een terugkoppeling geven kan worden met bevindingen en een advies aan de ministeries. Hiermee kan een afgewogen en betere economische situatie gecreëerd worden en kan deze belangrijke sector behouden blijven.

Aanpak Pilots
Pilots worden op twee manieren ingedeeld: Indoor/Outdoor en Actief/Passief. De eerste indeling heeft te maken met luchtkwaliteit en ventilatie/circulatie, de tweede indeling met gedrag van de bezoekers. Deze verdeling zorgt voor een testprogramma waar uiteindelijk alle verschillende typen evenementen van profiteren. Van zakelijk seminar tot openluchtfestival, van sportevenement tot klassiek concert. De keuze voor de combinatie van pilot en testevenement wordt bepaald op basis van het testplan.

Planning 
De planning voor pilots is als volgt:

  • 18 september – Testplan gereed, ingediend en besproken met Ministeries
  • Oktober en november – diverse pilots (op basis van testplan)
  • November – valideren van de testresultaten
  • 1 december – advies richting Overheid, RIVM en OMT ten aanzien van evenementen