Adviesaanvraag heropening Evenementen Type I – Binnen passief (met bijlagen)

Posted · Add Comment

Management Summary

Het Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en het Rijk. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om, met het loslaten van de 1,5 meter maatregel, veilige evenementen te organiseren en daartoe data te verzamelen, werd een onderzoeksprogramma ontwikkeld.

Dit programma richt zich op vier verschillende typen evenementen:

 • Type I – Indoor evenementen met een passief publiek
 • Type II – Indoor evenementen met een actief publiek
 • Type III – Outdoor evenementen met een actief publiek
 • Type IV – Outdoor evenementen met een vrij bewegend publiek (festivals)

Dit onderscheid is gemaakt om, rekening houdend met luchtkwaliteit en bezoekersdynamiek generieke adviezen te kunnen geven voor de verschillende typen evenementen. In dit document presenteren wij de data die zijn verzameld tijdens de pilotevenementen van Fieldlab Evenementen, type I, de binnen passieve evenementen.

Als basis is een risicomodel ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag hoe het risico op besmetting met COVID-19 of hospitalisatie hierdoor is voor bezoekers in verhouding tot andere situaties in het dagelijks leven. In het risicomodel wordt berekend wat de invloed is van verschillende maatregelen die genomen kunnen worden.

Wij willen het OMT vragen om te adviseren of dit risicomodel als basis kan dienen voor het doen van thans voorgestelde en toekomstige verdere aanpassingen aan de preventiemaatregelen.

In samenwerking met onze onderzoekspartners, Radboudumc, BUAS, TU Delft, UTwente en TNO en ondersteund door partijen als Bureau Franken, Bureau Brandeis, BBA Binnenmilieu en DCM, zijn wij in staat geweest om relevante data te verzamelen en in het risicomodel te verwerken.

Op basis van onze gegevens en het risicomodel trekken wij de volgende conclusies voor type I evenementen.

Evenementen van het type I kunnen, met de juiste set aan maatregelen, veilig plaats vinden, ook bij hoge prevalentie van SARS-CoV-2 c.q. COVID-19. De in oudere versies van de routekaart genoemde maximale getallen zouden moeten worden vervangen door toepassing van de Fieldlabs adviezen. De generieke maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen binnen de locatie worden gesubstitueerd door pre-event of toegangstesten en andere aanbevolen maatregelen.

Het risicomodel van de TU Delft toont aan dat het risico per uur bij evenementen van het type I, tijdens Fieldlabs (maatregelen en pre-testen) gelijk is aan het risico in maatschappelijke situaties thuis of met bezoek aan huis (zonder test).

Het voorstel bestaat er uit dat evenementen van het type I weer zo spoedig mogelijk plaats kunnen vinden, ook bij een hoge prevalentie, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de volgende set aan maatregelen:
 • Sneltest op een decentrale plaats, dicht bij huis
 • Sneltest op maximaal 24 uur van het einde van het evenement
 • Gebruikmaking van een app of anderszins toegangscontrole op een negatief testresultaat
 • Bezetting van de locatie met 50% van de capaciteit en daarmee het loslaten van de 1,5 metermaatregel uit het regulier kader RIVM binnen de evenementlocatie
 • Gebruikmaken van scheidingsmogelijkheden van groepen op basis van de capaciteit en het ontwerp van de locatie
 • Gebruik van een mond-neusmasker gedurende de bewegingsfase op locatie
 • Ventilatie conform bouwbesluit
 • Actieve communicatie met de bezoekers, tbv delen van relevante informatie en wijzen op het naleven van de maatregelen

Op basis van de verzamelde data zullen wij aantonen dat met deze maatregelen, aangevuld met de aanbevelingen aan het einde van dit document, type I evenementen geen aanvullend risico opleveren op toenemende verspreiding van het virus of hospitalisaties. Dit blijkt uit het risicomodel dat speciaal hiervoor ontwikkeld is. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de bouwstenen zoals toegepast en beschreven in de onderzoekaanpak Pilots voor ‘Low-Contact Events’ van Fieldlab Evenementen, die wij nader toe zullen lichten.

Gezien het belang voor de evenementensector dienen wij nu de adviezen en de adviesaanvraag voor de type I evenementen in. Op basis van de data van de overige pilotevenementen zullen wij in een vervolgstadium voor de overige evenementen een soortgelijk verzoek doen.

Wij verzoeken de betrokken ministeries om dit document met de resultaten en het voorstel te behandelen en met een zo kort mogelijke doorlooptijd voor een adviesaanvraag voor te leggen aan het OMT c.q. breed te laten evalueren en de opvolgende procedures te doorlopen waarbij ook maatschappelijke overwegingen en de gevolgen van implementatie op grote schaal worden mee beoordeeld.

Tevens verzoeken wij om een adviesaanvraag te doen ten aanzien van de toepasbaarheid van het risicomodel op de andere typen evenementen en bij lagere prevalenties, zodat bij andere risiconiveaus verdere aanpassing van de maatregelen op basis van het model mogelijk wordt gemaakt.

Stuurgroep en Programmateam Fieldlab Evenementen

De protocollen, met bijbehorende bijlagen, voor Fase 1 van Fieldlab Evenementen zijn hier te vinden.